Little hints - Forretningsbetingelser

Betingelser

På disse sider finder du betingelser for brug af vores produkter og ydelser.

Vi er som udgangspunkt udelukkende interesseret i at give vores kunder den bedst mulige oplevelse, men vi har sammenfatter dette for at have det juridiske på plads.

Betingelserne gælder for alle aftaler vi indgår som “little hints”, med Casper Simonsen og Søren Porsmose bag virksomheden.

little hints / Virksomheden / Vi leverer software og digitale løsninger. Dette tilbydes som en online platform, der leverer data til en applikation, der udbydes over for slutbrugere på hhv. Googles Play store og Apples App store.

Når du anvender en eller flere af vores produkter er du omfattet af alle vores betingelser i dette dokument, samt dokumenter vi linker til.

§1 - Ikrafttræden

Kunden accepterer nærværende Betingelser ved anvendelse af Applikationen eller såfremt Kunden på anden vis indgår aftale om brug af Applikationen eller køb af andre produkter eller serviceydelser, f.eks. via mundtlig eller elektronisk bekræftelse eller underskrevet tilbud eller ordrebekræftelse.

§2 - Produkter/ydelser

Kunden har brugsret til de produkter/ydelser, som er beskrevet i Applikationen eller som Kunden har modtaget tilbud på. De enkelte funktioner for Virksomhedens produkter/ydelser er altid under udvikling og en beskrivelse af disse kan ses på Virksomhedens Websites.

Kunden har ikke krav på produkter/ydelser ud over det, der er nævnt i Applikationen eller som Kunden har modtaget tilbud på.

Virksomheden tilbyder i nogle tilfælde at Kunden kan afprøve Applikationen i en begrænset periode uden beregning. Det er kundens ansvar at afprøve Applikationen under prøveperioden og Kunden har derfor ikke krav på funktioner og/eller ydelser, som ikke findes i Applikationen på dette tidspunkt, hvis Kunden efterfølgende fortsætter brug af Applikationen. 

Kunden har mulighed for at uploade data på vores online platform. Data vil blive overført og vist i slutbrugernes App så hurtigt som muligt og indenfor rimelig tid. 

§3 - Priser 

Prisen for de aftalte produkter og ydelser er tilgængelig på vores hjemmeside www.littlehints.dk, og disse vil til hver en tid være gældende, med mindre andet er aftalt via skriftligt tilbud. Tilbud har en gyldighed på 4 uger. 

Alle priser er i danske kroner og ekskl. 25 % dansk moms.

§4 - Betalingsbetingelser

Alle betalinger opkræves som udgangspunkt månedsvis forud, med mindre andet er aftalt. Virksomheden kan ændre periodeopkrævning efter behov og uden varsel. Manglende rettidig betaling kan medføre sagsoverdragelse samt rykkerskrivelse. For hver rykkerskrivelse pålægges rykkergebyr på kr. 100,00, som ikke kan krediteres. Sker betaling ikke efter 2. rykker, vil kravet automatisk overgå til inkasso. 

Ved manglende betaling af noget krav, er Virksomheden berettiget til uden varsel at blokere Kundens adgang til Applikationen samt uden varsel at stoppe levering af andre produkter og ydelser til Kunden, indtil der er sket fuld betaling.

§5 - Rettigheder og markedsføring

Alle rettigheder til at anvende little hints og dertil hørende varemærker, domænenavne mv. tilhører Virksomheden eksklusivt. Virksomheden har ret til at anvende Kundens navn og varemærke og hints i forbindelse med markedsføring af Applikationen og Virksomhedens produkter i øvrigt. Markedsføring af vores virksomhed med kundens navn, varemærke og data på platformen vil udelukkende være for vores og kundens interesse for øje.

§6 - Kundens data

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Opsiges abonnementet kan Kunden bede om, at få udleveret Kundens data i rå databaseform mod betaling. Efter abonnementets ophør har Virksomheden ingen pligt til at opbevare Kundens data eller til at udlevere disse. Ejerskab af data overgår til Virksomheden ved manglende betaling.

De informationer Kunden indtaster i Applikationen behandles fortroligt og videregives ikke til tredjemand medmindre det pålægges af domstol eller anden myndighed. Data i Applikationen kan dog bruges af Virksomheden i statistisk øjemed, samt til udarbejdelse og levering af visse funktioner i Applikationen, dog uden at det kan identificeres hvorfra oplysningerne kommer. 

§7 - Driftsstabilitet 

Virksomheden bestræber højest mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder driftsforstyrrelser uden for Virksomhedens kontrol. Her forstås bl.a. fejl på udstyr, strømsvigt, udfald på internetforbindelser, teleforbindelser eller lignende. Virksomheden tilstræber i alle tilfælde at genoprette normal drift hurtigst muligt. Virksomheden er uden ansvar for afbrydelser af nogen karakter og kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for dette. 

§8 - Opsigelse

Alle opsigelser skal ske med et varsel på 1 måned + løbende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt på brev eller elektronisk post. Udover opsigelsesperioden er der ingen binding på vores produkter.

§9 - Regulering

Virksomheden kan til hver en tid regulere prissætning på fremtidige produkter/ydelser. Dette gælder også abonnementsprisen. Udover prisreguleringer kan virksomheden ændre i sammensætningen i indhold og tillægsydelser. Reguleringer kan ændres med en måneds varsel. 

§10 - Ansvar og Force Majeure

Kunden skal holde Virksomheden skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rettet mod Virksomheden af Kundens kunder, som udspringer af forsinkelse eller mangler ved de leverede varer. Kunden indestår for lovligheden af Kundens varer, navn og logo; herunder også i forhold til tredjemands rettigheder.

Kunden skal tåle, at Applikationen og/eller Virksomhedens produkter i forbindelse med ændringer, vedligeholdelse mv, i perioder kan være utilgængelig for Kunden og dennes kunder. 

I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved de leverede produkter/ydelser har Virksomheden intet ansvar for driftstab, tab af goodwill, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Kundens retsforhold overfor kunder og tredjemand. 

Virksomheden er uden ansvar over for Kunden, såfremt der foreligger force majeure, f.eks. i form af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser uden for Virksomhedens kontrol. Virksomheden er desuden ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger og integrationer der er tilgængelige og/eller integreres med applikationen.

Applikationen leveres som udgangspunkt inkl. support. Supportfunktionen har til formål at afhjælpe akutte problemer, som medfører, at kundeekspeditioner ikke kan gennemføres. Henvendelser ang. support rettes til Virksomhedens e-mail og vil besvares hurtigst muligt og indenfor rimelig tid.

§11 - Lovvalg og værneting

Nærværende aftale er underlagt dansk ret. Tvister, der udspringer af nærværende aftale, og som parterne ikke har kunnet løse i mindelighed eller ved mediation, skal anlægges og behandles ved Retten i Odense i første instans, uanset hvilken af parterne, der anlægger sagen.

§12 - Vilkårsændringer

Virksomheden forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende Betingelser i enhver henseende. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på Virksomhedens hjemmeside. Evt. ændringer i Betingelserne vil blive offentliggjort på Virksomhedens hjemmeside. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Betingelser.

§16 - Gyldighed

Disse vilkår er gyldige fra 28. marts 2021.

Dette dokument blev sidst opdateret den 28. Marts 2021